KVKK Aydınlatma Metni - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Kurumsal Detay

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 (VELİ / VASİ / TEMSİLCİ ve ÖĞRENCİ)

AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ile ilgili mevzuata uyum sağlanması amacıyla “Evrensel Eğitim ve Öğretim Tic. Ltd. Şti. (“Evrensel Eğitim Kurumları”) tarafından veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işbu “Aydınlatma Metni” düzenlenmiştir.

 

Kişisel Verileri İşlenen Hedef Kitle

Bu aydınlatma metninin hedef kitlesi, öğrenci adayı, öğrenci, mezun, öğrenci aile üyeleri ve yakınları, potansiyel öğrenci adayı ve potansiyel öğrenci adayının veli / vasi ve temsilcileridir.

 

Tanımlar

Kimlik Bilgileri: T.C. kimlik kartında / Nüfus Cüzdanında yer alan bilgiler ile pasaport bilgileri,

İletişim Bilgileri: Aile üyeleri ve yakınları ile kendilerinin belirtmiş olduğu 3. şahısların açık adres (ev / iş), telefon numarası (sabit / cep), e- posta adresi ve benzeri bilgileri,

Öğrenim Bilgileri: Milli Eğitim Bakanlığının E-Okul sisteminde yer alan öğrenciye ilişkin tutulması zorunlu tüm bilgileri, (Örn. Not Bilgileri, Denklik ve Sınıf Bilgisi, Devam Devamsızlık vb.)

Finansal ve Mali Bilgiler: Öğrenim ve eğitim hayatının yürütülmesi için gerekli her türlü mali bilgileri, (Banka hesap bilgileri, anlaşılan ücret, ödeme şekli, kefil bilgisi, vergi numarası, mali yardım bilgileri, burs bilgileri, taksit sayısı vs.) İfade eder.

 

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

“Evrensel Eğitim Kurumları”, yukarıda belirtilen hedef kitlenin verilerini, kanun gereğince aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla, tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve Kanunun 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde bu metnin c ve d bendinde belirtilen amaçlarla işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz

Yukarıda belirtilen hedef kitlenin, kimlik ve iletişim bilgileri, öğrenim bilgileri, meslek / unvan bilgisi ve çalışılan kurum bilgisi, velayet bilgisi, vatandaşlık bilgisi, finansal ve mali veriler bilgisi, burs ve indirim bilgisi, şehit gazi yakını olanların, korucu yakını olanların, aile gelir düzeyi belirlenen sınır altında olanların bunlara ilişkin kişisel verileri, varsa üye olunan dernek / vakıf / sendika / meslek odaları bilgilerinin velinin açık rızası ile işlenmesi, Öğrenci, Ziyaretçi, Veli – Vasi vb. okula giriş-çıkış bilgileri ve devam bilgisi, talep, öneri ve şikayet bilgileri, veli toplantı tutanakları, her türlü öğrenim, ölçme - değerlendirme bilgileri, telefon ile yapılan sesli görüşme kayıtlarınız, okulumuzun internet ağı kullanılarak gerçekleştirilen her türlü internet erişim bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları ve görüntüleriniz, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz, fotoğraf, öğrenci sağlık durumu bilgisi, genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile veli ve öğrencilerimizden kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Ayrıca öğrencilerin de, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri Evrensel Eğitim Kurumları’na iletmeleri gerekmektedir. Evrensel Eğitim Kurumları, hiçbir koşulda veli ve öğrenciler tarafından sunulan hatalı bilgiden sorumlu tutulamaz.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz

“Evrensel Eğitim Kurumları” tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz, şirketimiz tarafından eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı uygulamaları ve denetime ilişkin yükümlülüklerin karşılanması amacıyla, burs ve indirim işlemlerinin, okullar arası geçiş işlemlerinin, askerlik sevk tehir işlemlerinin, mezuniyet işlemlerinin yapılması amacıyla, kayıt gereği yapılan sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi, öğrencinin kurum içi süreçleri adına gerekli bilgilerin kaydedilmesi, ihtiyaç duyulduğu hallerde, çeşitli eğitim- öğretim süreçlerinde kullanılması ve diğer ilgili taraflar ile paylaşılması, öğrencinin, kişisel, fiziksel, psikolojik ve akademik olarak gelişim sürecinin takip edilmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, öğrencilerin okula ve diğer birimlere uyum sürecinin izlenmesi, takip edilmesi, öğrencinin kurum içerisindeki disiplin sürecine uyum sağlaması, sürecin takibi, öğrenciler hakkında yapılan veli toplantı kayıtları, durum takibatının yapılması, öğrencilerin değerlendirilmesine yönelik, sınavların hazırlanması, akademik ve sosyal gelişim süreçlerinin izlenmesi, takip edilmesi, başarılarının ölçülmesi, öğrencinin okul kütüphanesinden yararlanmak istemesi halinde kayıt oluşturulması, okul kütüphanesinde yer alan kitapların kaydı, geç teslim kayıplara ilişkin önlem almak, burs uygulamasından yararlanan öğrencilerin ders notları, gelişim ve finansal durumlarının değerlendirilmesi amacıyla, öğrencilerin yararına yürütülen kulüp ve etkinliklerin, organizasyonların, toplum hizmetlerinin, ulusal ve uluslararası projelerin, gezilerin, sanatsal faaliyetlerin organize edilmesi, kayıt altına alınması, eğitim öğretim ile ilgili örnek uygulamaları içeren, yapılan sınavlarda yüksek başarı bilgileri ve kamu ile paylaşılmasında fayda görülen okul içi ve dışı tüm etkinliklere yönelik, sosyal medya hesaplarında, internet sayfasında, e bültende ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanılması, okulun anlaşmalı olduğu servis hizmetinin verilmesi ile ilgili gerekli kayıtların oluşturulması, ilgili yerlere bilgilerin aktarılması, sağlık dosyasının oluşturulması ve takibi, muayene gerçekleştirilebilmesi, acil tıbbi müdahaleler, gerekli olduğu takdirde diğer birimler ile paylaşılması, şirketimizin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla, okul alanı içerisinde öğrenci ailelerinin, can ve mal güvenliğinin sağlanması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların gereklilik ve taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil bununla ilgili tüm çalışmaların yapılması, iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, muhasebe, finansman işlemlerinin yapılması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile talep edilen bu bilgilerin paylaşılması, sunduğumuz mal ve hizmetlere ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, (şirketimizin çağrı merkezinin aranması/varsa) veya web sitemiz ve internet sayfalarının ve bilgisayar programlarının kullanılması ve/veya şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyon ve faaliyetlerine katılım sağlanması vs. kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, ödemeler ile ilgili olarak bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla, işyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi, 

yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, kanunda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Özel hayatın gizliliğini sağlamak, kişisel temel hak ve özgürlükleri korumak, kişisel verilerin kötü amaçlı kullanımını önlemek amacıyla Kanun ve ilgili mevzuat gereği olarak işlenen kişisel verileriniz için Şirketimiz; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel veri güvenliğini sağlamaya yönelik tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz

İşlenen konu kişisel verileriniz; Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme yapılabilmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari, muhasebe, finans, pazarlama ve reklam stratejilerinin planlanması ve icrası, “Evrensel Eğitim Kurumları” ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlgili Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, Sınav, yarışma, konferans, seminer, sempozyum, anma töreni, ödül töreni, gezi, turnuva, gibi organizasyonların gerçekleştirilebilmesi adına; gerçekleştiren kurum ve kuruluşlarla, okul içinde veya dışında gerçekleşecek olan etkinliklere okulun sosyal medya hesaplarında, internet sitesinde, panolarda, e bültende ve basın ve yayım organlarında yer vermek, İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk ve danışmanlık bürolarıyla, gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla, Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Askerlik Şubesi, Mahkemeler ve her türlü yargı makamlarına aktarılmaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen kişisel veriler için işbu aydınlatma metni yeterli olup, mevzuatta öngörülen sebepler dışında kişisel veri işlenmesi veya aktarımının söz konusu olması halinde ilgili kişinin ayrıca yazılı muvafakatı / açık rızası alınmaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin ticari ve idari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Konu kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Kişisel verileriniz; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği hizmet ve mal sunumu ile ilgili işlemler, müşteri ve potansiyel müşteriler ile irtibata geçme, organizasyon ve etkinlikler düzenleme ve bunları yürütme, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili mevzuat (6698 Sayılı KVKK, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı SSGSSK, 6331 Sayılı İSG Kanunu, 213 Sayılı VUK ve 193 Sayılı GV Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı TTK, 5651 Sayılı İnternet Kanunu vb.) uyarınca oluşan yükümlülüklerimiz için işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin / İlgili Kişi / Hakları Nelerdir

“Evrensel Eğitim Kurumlar”’nin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nun 11. Maddesi ile İlgili Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız için, “Evrensel Eğitim Kurumları’na başvurarak;

  • Kişisel verilerinin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri ve/veya kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
  • Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel sağlık verilerinin silinmesini isteme,
  • İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Kişisel Veri Talep Formu”nu doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile “kimliğinizi ispatlamak suretiyle” başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda “Evrensel Eğitim Kurumları’na bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Daha detaylı bilgi için “www.evrenselkolej.k12.tr/ web sitemizde yer alan  “Evrensel Eğitim Kurumları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika” metnimizi okuyabilirsiniz.

“Şirket Tam Unvan ve İletişim Bilgileri”

KEP adresi: evrenselegitimogretim@hs01.kep.tr                                                   MERSİS Numarası: 0383001830400011

E-Mail Adresi: info@evrenselkolej.k12.tr                                                                              Adresi: Çukurambar Mah. Öğretmenler Cd. No.0 312 286 57 46

İletişim için internet sitesi adresi: https://www.evrenselkolej.k12.tr/

 

*Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.

 

Adres: Çukurambar Mah. 100. Yıl Sitesi, Öğretmenler Caddesi No:18  Posta Kodu: 06530 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 312 286 57 46 - Faks: 0 312 286 55 50

E-posta: info@evrenselkolej.k12.tr

Web: www.evrenselkolej.k12.tr

Paylaş:

Etiketler: